Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie Licence
Systém Nemeton
Komplexní vyhodnocení

Legislativa: Výběr zhotovitele – způsoby zadání zakázky

Je třeba upozornit, že při výběru zhotovitele, a to jak ve vztahu k provádění průzkumu, pořizování projektu sanačních opatření i vlastní realizaci sanace (stabilizace) je i v tomto případě nutné dodržovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ).

Je-li investorem (objednatelem) osoba podléhající režimu ZVZ, bude nutné výběr zhotovitele provést způsobem a za podmínek stanovených ZVZ:

Jednoduché řícení

V těchto případech je nutné zvolit způsob zadávacího řízení podle charakteru plnění, které by měl zhotovitel zadavateli poskytovat, podle předpokládané hodnoty zakázky a dalších podmínek stanovených ZVZ.

Řícení ohrožující obecný zájem

V těchto případech je nutné zvolit způsob zadávacího řízení podle charakteru plnění, které by měl zhotovitel zadavateli poskytovat, podle předpokládané hodnoty zakázky a dalších podmínek stanovených ZVZ.

V případě, kdy veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení, je možné zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění.
Lze si představit např. situaci, kdy zhotoviteli, který má provést průzkum, bude za uvedených podmínek zadána veřejná zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění a ve vztahu k výběru zhotovitele vlastních sanačních prací bude zvolen způsob zadávacího řízení podle závěrů průzkumu. Bude-li podle těchto zjištění potřeba provedení sanačních prací krajně naléhavá a z časových důvodů by nebylo možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení, bylo by možné zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění.

Havarijní stav

Pokud je obecný zájem bezprostředně ohrožen a vzniklá potřeba sanačních opatření je krajně naléhavá, a z časových důvodů nebylo možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení, bylo by možné uvažovat o výběru zhotovitele a o zadání zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie