Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie Licence
Systém Nemeton
Komplexní vyhodnocení

kontakty: Profesní organizace

ČAIG a MŽP

Geologické práce jsou práce spojené se zkoumáním, hodnocením, dokumentováním a zobrazováním vývoje a složení geologické stavby území a jejich zákonitostí. Dále se jedná mimo jiné o zjišťování a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace prováděných staveb včetně stabilizace sesuvných území.

Osoby oprávněné projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce jsou uvedeny v seznamu na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

V případě problematiky skalních řícení je třeba vyhledat osobu způsobilou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie.

Česká asociace inženýrských geologů (ČAIG)

Česká asociace inženýrských geologů (ČAIG) je dobrovolná stavovská organizace, která sdružuje odborníky v oboru inženýrské gelogie a v profesích s nim spjatých v České republice. V případě problematiky skalních řícení je možné vyhledat odborníky ze sdružení ČAIG na jejich stránkách.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Jedná se o veřejnoprávní stavovskou organizace, která vznikla v roce 1992. ČKAIT sdružuje více jak 29 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků. ČKAIT uděluje autorizaci pro obory:

Autorizovaný inženýr je mimo jiné oprávněn vypracovávat pro obor pro kterou mu byla autorizace udělena:

V případě problematiky skalních řícení je třeba vyhledat autorizovaného inženýra pro obor geotechnika. Seznam všech autorizovaných osob v oboru geotechnika. Pro výběr seznamu osob je nutné označit kliknutím ve spodní části tabulky, pro nejbližší autorizovanou osobu je možné v pravé části tabulky listováním zvolit okres. Pro vyhledávání je nutné kliknout na tlačítko Hledej. Autorizované osoby, které jsou ochotné zveřejnit své kontaktní údaje mají před svým jménem uvedenou možnost Více na kterou je možné kliknout a další údaje se zobrazí.

Česká geologická služba

Účelem státní příspěvkové organizace Česká geologická služba (dále jen ČGS) je výkon státní geologické služby (dále jen SGS) na území České republiky a s ním souvisejících činností. ČGS mj. shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o geologických rizicích.

Mezi hlavní činnosti při výkonu SGS, vyplývající přímo ze zákonů a právních předpisů patří mj.:

České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební, katedra geotechniky

Katedra geotechniky je jedním z předních českých pedagogických a výzkumných pracovišť v oboru geotechniky.

Katedra má díky svému zaměření širokou spolupráci s praxí. Účastní se při geotechnickém průzkumu, při zjišťování geotechnických dat a navrhování geotechnických konstrukcí až po provádění a monitoring. Spolupráce se týká např. zakládání výškových budov, sypaných přehrad, odkališť, zemních konstrukcí, výsypek, skládek průmyslových a komunálních odpadů, metra, dopravních tunelů, štol, kolektorů, zásobníků plynu, podzemních úložišť odpadů včetně radioaktivních i záchrany historických objektů.

Katedra nabízí podle poptávky v oblasti celoživotního vzdělávání krátkodobé a dlouhodobé kurzy, většinou akreditované ČKAIT.

Výzkumná činnost v rámci grantů je zaměřena na spolehlivost, optimalizaci a trvanlivost geotechnických konstrukcí, na trvale udržitelnou výstavbu, na interakci staveb a prostředí, na provoz náročných geotechnických konstrukcí a na problematiku geotechnických a ekologických staveb včetně výstavby na brownfields.

Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie